Q

quangcaoserver

New member
===== SerVer Chơi Tết Cho AE Đam Mê Autoingame =====
???ê? ?ả? Đồ ???? ??? ?? ??? - ??????????
? ??̂? ???̛? ???̉? ???́ ??? ??̂́? ??̉ ??? ?? Đ?? ??̂
? ??̣̂ ???̂́?? ?????????? ????̂̉?
? ???̣̆? ??́? ?? ????̣̂? đ?̂́?
? ??̂́? ???̛? ????̂? ??̛?̛́?? ???̣? đ?̣̂?? ??̉ ???̀? - ???̂?? ??̆́? ????? ??̂? ???̀? ???́?
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
⏰ ???̛̀? ???? ???̛̉ ?????̣̂? : 06??? ???̀? 21/?/2023
⏰ ???̛̀? ???? ???? : 17??? ???̀? 21/?/2023
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
? ??̂̉ ???̛̣ ??̂? ???̉ :
?Hổ Trợ Cấp 60
?? Bộ Trang Bị Kim Phong
?? Ngựa Túc Sương
?? Túi Máu Tân Thủ + Vòng Sáng Đến Level 100
?5 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ
?? Kỹ Năng 80
?? THP và TDP Vĩnh Viễn
?2 Lần Tẩy Tủy Miễn Phí
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
? ????? ???̉ : https://by.com.vn/xQsT5
? ???????: https://by.com.vn/tkz2x
? Đ?̆?? ??́: https://by.com.vn/xRtfw
? ??̉? ???? : https://by.com.vn/uRZbZ
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
??̛̣ ???̣̂? ???? ??̃ ??????? ??? :
•【??̛?̛́? ?】???? ??̀ ????? ??̀? ???̂́? ??̀? ?̛̉ ???̂́ đ?̣̂ ??̂?? ????.
•【??̛?̛́? ?】??? ??̂? ? ??̣? ??̀?? ??̛̀? ???? ??? ?????? .
? ???̂̀? ???̛?̛̉?? ??????? ??? : 2 Bình Tiên Thảo Lộ 6 Giờ, 1 Võ Lâm Mật Tịch, 1 Tẩy Tủy Kinh, 1 Mật Ngoại Trang
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
? Thông Tin ??????
⚜???̛́? ??̣? ? ???/?? – ? ???/?? & ??̂́?? ??? ? ???/???̂́?? ???? đ??̂̉? ???̂? ??̣̂ ???̂́??
⚜??̣̂ ???̂́?? ?????????? đ? ??̣?? ??̂̃ ??̛̉ ??̣?? .
⚜??̣? ???̂́ ??́? ?? – ???̂́?? ??????? ??́? ?̉?.
⚜???̀? ???̀? ???̂̃? ???́ ???̛̀ ???̛? ???%.
⚜????̂? ??̉? ???̂? ???́? ???̂̀? ??̆?? , ??̂? ??̆̀?? ??̣̂ ???̂́?? ????? ???̣̂? đ?̣? ??̂? ???́?.
⚜Trang Bị Đồ ???? ??? ?? ???
⚜??? ? ?? ???
⚜???? ??? ???̣? đ?̣̂?? ??́ ??̛ ??̣̂? ???̣̂? đ?̛?̛̣? Kim Nguyên Bảo
⚜ ??̣̂ ???̂́?? ???? ??̣̂? đ? ??̣?? . ???̛́? ??̣? ??? ???̀?? ???̂?/???? .⚜??̣̂ ???̀?? ???? ???̂? ??̂̉ ???̛̀? ???? ??̛̣? ??́ ??̃ ??̀?? .
⚜ Đ?̣̂? ???̃ ??̂̃ ???̛̣ ?????? ??/? ??̆̃? ??̀?? đ?́? ?̛́?? ??̣? ??? ??̂̀?.???́? ???̣? đ?̣̂?? ??̀ ??́?? ??̆?? ??̉? ??́? ???̉ :
♻??̂?? ???̀?? ????̂́? ? ???̣
♻????? ??̆?? đ?̣̂.
♻??̛?̛̣? ?̉? ???́? ???́ ???̂̀?.
♻???? ???̀?? ???.
♻???? ??́? ???̉.
♻???̉ ??? ???̀??.
♻???̉ ???̀?? ???
♻????̣̂? ??̣ ??̃ ??̂̉?.
♻????̣̂? ??̣ ???̀?? ???.
♻????̣̂? ??̣ ??́? ??̛́.
♻????̂́? ???̛?̛̀?? ??̂́?? ???.
♻???̂? đ?̂́?.
♻Đ?̣? ??̣̂? ??? ??̀??
♻??̣̂? ???̂? ?????̣̂? ?? Đ?̉?
♻???̂́?? ???̉? ???̀??.?...
#jxhuynhde #ctc #???? #????? #?????????????
#????????? #?????? #jxhuynhde #??̃??̂??????̂̀???̀ #??? #??̃??̂??????̂̀???̀? #??́????̉??̛́? #??̆́?????̆́? #????̆???̣̂????̣̂ #??̀??????̃????????̂̀ #??́????̉??̛́????́???? #?????????? #JxHuynhDe
 

Quảng Cáo Game

Khiếu Nại bản quyền về game: [email protected]

Facebook Game Lậu - Game Private

Hội AE Chiến Game Lậu Free

Công khai group · 3.142.104 thành viên

Fanpage: KênhGameZ

Top